Dobre Miasto leży w samym środku Warmii, w połowie drogi z Olsztyna do Lidzbarka Warmmińskiego. Główne szlaki drogowe przebiegające przez Dobre Miasto, to droga międzynarodowa Olsztyn - Bezledy (przejście graniczne), oraz trasa Olsztyn - Elbląg - Gdańsk.
Przez gminę przepływa rzeka Łyna.

HISTORIA
Nigdyś był to gród, położony na wzniesieniu pośród bagien i rozlewisk, na wyspie pomiędzy ramionami Łyny. W 1329 r. biskup warmiński Henryk Wogenap założył tu miasto, nazwane Guttstadt. Miasto było ośrodkiem dóbr biskupich, siedzibą kapituły(do 1811 r.), a także ośrodkiem handlu i rzemiosła. Do rozbiorów miasto znajdowało się na autonomicznym obszarze podległym władzy biskupów warmińskich. W 1772 r. dostało się pod zabór pruski.

Podczs działań wojennych ( II wojna światowa) uległo zniszczeniu w ok. 65%, zwłaszcza stare miast. Dobre Miasto zostało wyzwolone 2 lutego 1945 roku. Liczba ludności według stanu z dnia 15 sierpnia 1945 roku wynosiła 435 mieszkańców. Pierwszym powojennym burmistrzem został Jan Majdecki. Żaden zakład produkcyjny nie był zdolny do prowadzenia działalności. Rolnictwo znajdowało się niemal w całkowitej dewastacji. Głównym zadaniem była odbudowa i rozbudowa przemysłu. Wraz z rozwojem miasta rosło zapotrzebowanie w zakresie potrzeb mieszkaniowych, komunalnych, służby zdrowia, handlu, oświaty i kultury. Dalsze lata to okres dynamicznego rozwoju miasta.

Gmina Dobre Miasto posiada doskonałe warunki przyrodnicze. Atrakcyjnymi terenami są okolice jeziora Limajno (I klasa czystości wód). Na całej długości wschodnich granic przylegają do miasta Lasy Wichrowskie, którym uroku dodaje płynąca wśród morenowych wzgórz rzeka Łyna. Przez Lasy Wichrowskie biegnie trasa pieszych rajdów "Szlaku Kopernikowskiego" i odcinek "Szlaku Bojowego gen. Dąbrowskiego".
W 1997 roku w Dobrym Mieści została oddana do użytku nowa oczyszczalnia ścieków. Jest to oczyszczalnia biologiczno-mechaniczna o wydajności 3300 m3/dobę. W mieście do sieci kanalizacyjnej przyłączonych jest 2900 gospodarstw domowych tj. ok. 91 % ogółu.


W zakresie ochrony środowiska naturalnego dokonano modernizacji kotłowni węglowej na gazową na jednym z dobromiejskich osiedli.

Gmina jako jednostka samorządowa obejmuje swym zasięgiem miasto Dobre Miasto i 21 sołectw.

(fot. By I, Bogitor, CC BY-SA 3.0)